شعبه های کافه نون

شعبه راهنمایی

 • آدرس: مشهد، خیابان راهنمایی - نبش راهنمایی ۲۰
 • تماس: ۰۵۱ - ۳۸۴۵۱۲۹۲
 • ساعت کاری: ۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰
 • جمعه‌ها: ۹:۰۰ الی ۲۴:۰۰

شعبه کوثر

 • آدرس: مشهد، خیابان کوثر، نبش کوثر۲
 • تماس: ۰۵۱ - ۳۳۸۱۵۰۰۲
 • ساعت کاری: ۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰
 • جمعه‌ها: ۹:۰۰ الی ۲۴:۰۰

شعبه سجاد

 • آدرس: مشهد، بلوار سجاد، سجاد 13، شقایق شمالی
 • تماس: ۰۵۱ - ۳۷۶۰۷۹۱۱
 • ساعت کاری: ۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰
 • جمعه‌ها: ۹:۰۰ الی ۲۴:۰۰

شعبه ابوذر

 • آدرس: مشهد، خیابان احمدآباد، بین ابوذر ۱۰و۱۲
 • تماس: ۰۵۱ - ۳۸۴۶۶۸۶۹
 • ساعت کاری: ۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰
 • جمعه‌ها: ۹:۰۰ الی ۲۴:۰۰

شعبه دانشگاه

 • آدرس: مشهد، چهار راه دکترا ، کنار عینک نایس
 • تماس: ۰۵۱-۳۸۴۳۱۰۰۱
 • ساعت کاری: ۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰
 • جمعه‌ها: ۹:۰۰ الی ۲۴:۰۰

شعبه فرامرز عباسی

 • آدرس: مشهد ، نبش چهارراه فرامرز عباسی
 • تماس: ۰۵۱-۳۶۱۱۰۸۳۶
 • ساعت کاری: ۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰
 • جمعه‌ها: ۹:۰۰ الی ۲۴:۰۰